PENDAHULUAN

Adakah Malaysia sebuah Negara Islam? Apa kata Ulama’ Muktabar?

Muhammad bin Hasan as- Syaiban: “Negara Islam ialah Negara yang dikuasai dan diperintah oleh umat Islam dan orang- orang Islam menikmati keamanan dan keselesaan didalamnya.”

Syeikh Muhammad Abu Zahrah: “Negara Islam (Darul Islam) ialah Negara yang berada dibawah kuasa pemerintahan orang Islam. Kekuatan dan pertahanannya dikuasai orang Islam. Negara sedemikian wajib dipertahankan oleh setiap individu Muslim.”

Dr. Mohammad Said Ramadhan al- Butiy: “Pelaksanaan hukum- hukum syariah Islamiah bukanlah menjadi syarat untuk mengiktiraf sesebuah Negara itu sebagai Negara Islam.”
Imam Syafii: “ Mana- mana Negara yang pernah menjadi Negara Islam status ini tidak akan hilang menurut hukum fikah Islam, sekalipun umat Islam telah dikalahkan dinegara berkenaan.”
PENGENALAN


Sebelum ini telah diperkatakan bahawa negara mesti mempertahankan nilai- nilai agama dengan menggunakan cara- cara perundangan, pentadbiran dan ketenteraan. Sekarang kita akan membincangkan keperluan penubuhan kerajaan Islam dalam Negara Islam dan unsur- unsur yang membezakan kerajaan Islam dengan kerajaan- kerajaan lain.

Terdapat matlamat khusus yang mesti dicapai oleh kerajaan Islam, ia adalah “keislaman”,
yang bermaksud mematuhi ajaran Islam dalam semua aspek. Kepatuhan ini akan dicapai dengan mengikuti peraturan- peraturan Islam oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap fungsi awam kerajaan dan dengan kenyataan common law yang digunakan oleh ahli hukum Muslimin.


Apa yang dirasakan perlu oleh ahli- ahli hukum ialah untuk menubuhkan sebuah kerajaan dalam pemerintahan Negara Islam yang mengambil undang- undang asasnya daripada Syariah Islam dan menakluki kesemua institusi atau pihak berkuasa kepada undang- undang tersebut.[

Terdapat dua matlamat yang saling bantu- membantu bagi penubuhan kerajaan dalam Negara Islam. Ia bertujuan untuk membentuk al- Din(keimanan) dan menjaga kepentingan rakyat. Pembentukan keimanan adalah tujuan asas yang mesti dilakukan oleh Negara Islam. Sesungguhnya itulah sebabnya ia wujud dengan kualiti yang tidak boleh difahami, yang membezakannya dengan negara- negara lain. lebih- lebih lagi unsur tunggal yang mengikat individu- individu Jemaah Muslimin didalam perhubungan politik ialah sikap mereka terhadap Islam. Seseorang individu yang tidak menumpukan sikap ini akan dianggap pemberontak yang menentang sistem masyarakat atau negara. Sekiranya seluruh masyarakat tidak mengikuti kewajipan ini, maka kewujudannya tidak menjadi wajar lagi.

Ketika menerangkan kerajaan mengikut sistem Islam, ahli- ahli hukum Muslimin berpendapat bahawa, “timbalan pemerintah mendokong syariah (Rasulullah) bagi mengawal agama dan polisi tentang hal- hal keduniaan.” Ini akan jelas jika kita melihat tugas- tugas yang diamanatkan mengikut undang- undang Islam keatas mereka yang bertanggungjawab tentang hal- hal kerajaan didalam Negara Islam. Ahli- ahli hukum telah menyebut sepuluh syarat yang harus diikuti oleh seseorang yang bertanggungjawab tentang hal- hal kerajaan didalam Negara Islam. Ahli- ahli hukum telah menyebut sepuluh syarat yang harus diikuti oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap hal- hal kerajaan dalam Negara Islam. Ia adalah seperti berikut:

Mempertahankan keimanan mengikut prinsip- prinsip asal dan dalam bentuk yang telah dipersetujui sebulat suara oleh al- Salaf (orang dahulu) Ummah. Melaksanakan pengadilan dikalangan mereka yang berlawanan dan menyelesaikan kes anatara mereka yang bertentangan. Keamanan kawasan supaya rakyat dapat hidup dirumah mereka dan mengembara dengan selamat.

Melaksanakan hukuman seperti yang ditentukan oleh Syariah bagi mengawal had- had yang ditetapkan oleh Allah dan menjadi hak- hak hamba-Nya.
Membina tembok disempadan dengan melengkapkan alat- alat yang dapat mencegah dan mematahkan segala pencerobohan.

Berjihad terhadap mereka yang menentang Islam setelah menyeru mereka memeluknya, atau menerima perlindungan sebagai bukan Muslim supaya kebenaran Allah dipertahankan dalam memproklamasikan agama diseluruh dunia.
Mengenakan pungutan cukai dan zakat serta amal mengikut peruntukan- peruntukan Syariah.
Mentaksirkan gaji dan belanjawan penting daripada perbendaharaan dengan tidak berlebihan atau berkurangan.

Melantik mereka yang jujur dan layak kejawatan- jawatan yang berhubungan dengan amanah bagi menjaga kekayaan( negara) dan mentadbirkan hal- hal (kerajaan)
Pengawasan peribadi dan penyemakan hal- hal awam supaya dapat mentadbir negara dan mempertahankan negara.


Inilah perbezaan diantara konsep kepentingan awam didalam negara sekular dengan matlamat Negara Islam untuk mencapai kepentingan rakyat. Sebaliknya, asas matlamat ini untuk memenuhi kepentingan- kepentingan tersebut akan membawa kepada pembentukar keimanan- iaitu unsur pertama matlamat kerajaan Islam. Sebaliknya kepentingan rakyat dalam lingkungan Negara Islam pula tidak ditentukan oleh kuasa politik atau kemahuan atau pendapat umum.

Dengan kata lain, didalam Negara Islam, matlamat adalah satu syarat perundangan bagi kesahihan kerajaan yang sedang berkuasa, tetapi didalam negara sekular ia hanyalah satu unsur politik yang menjadi panduan kerajaan.


MENJAWAB PERSOALAN


Bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad telah mengisytiharkan Malaysia sebagai sebuah Negara Islam diperhimpunan agung Parti Gerakan Malaysia beberapa hari selepas peristiwa bangunan World Trade Centre di New York, Amerika Syarikat pada 11 September 2001. Pengisytiharan tersebut dianggap berani kerana ia dibuat dalam suasana sentimen anti- Islam, khususnya di negara- negara Barat kian terasa akibat peristiwa tersebut.

Berdasarkan kepada kajian- kajian dan rujukan- rujukan yang telah dibuat serta fakta- fakta lain, saya berpendapat Malaysia masih lagi belum boleh disytiharkan sebagai sebuah Negara Islam kerana negara ini masih lagi tidak mempunyai ciri- ciri Negara Islam yang menepati takrifan syarak.

Untuk menyatakan sebuah negara itu Negara Islam, ia mestilah dibuat mengikut takrifan syarak. Sungguhpun Malaysia diisytiharkan sebuah Negara Islam oleh bekas PM kita, ia boleh dipertikaikan kerana perisytiharan itu dibuat tanpa sebarang perubahan dalam perlembagaan, undang- undang, dan dasar- dasar kerajaan.

Dalam membincangkan topik Negara Islam, majoriti ulama berpandangan, jika sebuah Negara ingin diiktiraf sebagai Negara Islam, unsur utama yang perlu ada bagi Negara itu ialah al- Quran dan Sunah menjadi teras kepada perjalanan pentadbiran, perundangan dan perlembagaan negara tersebut.

Tetapi aspek ini tidak ada di Malaysia. Saya tidak menafikan Malaysia adalah negara orang Islam, tetapi ia tidak memenuhi takrifan sebuah Negara Islam. Terdapat pelbagai perbezaan pendapat dikalangan ulama’ mengenai konsep Negara Islam. Secara jelas, ulama mengklasifikasikan Negara sebagai Dar al- Islam, Dar al- Kufr, Dar al- ‘Ahd.

Contohnya Al- Kasani menyebut, “zahirnya Islam dan zahirnya kekufuran itu bermaksud zahirnya dan menonjolnya hukum, undang- undang dan peraturan kedua- duanya. Maka apabila zahir hukum dan undang- undang kufur sebuah negara, maka jadilah ia Dar al- Kufr dan betullah tersebut (al- idhafah). Dan begitulah juga akan jadi sebuah Negara Islam apabila zahir dan menonjolnya undang- undang Islam didalamnya tanpa syarat yang lain.”

Jadi undang- undang syariah yang menggambarkan penyerahan secara mutlak kepada Allah s.w.t. mesti menonjol dalam sebuah Negara Islam. Adakah diMalaysia kita lihat penyerahan secara mutlak ini?

Jika ada pihak yang menyatakan Malaysia Negara Islam mengakui negara ini sedang melalui proses penyempurnaan, dengan melakukan proses Islamisasi secara dikit- dikit, maka tidak wajar negara ini disytiharkan sebagai Negara Islam sekarang. Ini kerana ia masih belum memenuhi sepenuhnya ciri- ciri sebuah Negara Islam.

Malah beberapa ulama’ yang mendukung dan mempertahankan Malaysia sebagai Negara Islam berdasarkan hujah, definisi dan ciri- ciri tertentu, secara jelas mengakui bahawa ia tidak sempurna dan hanya mempunyai sebahagian daripada ciri- ciri tersebut. Bagi sesetengah Umat Islam fundamental Islam dalam semua perkara amat diutamakan. Asas mendirikan sebuah Negara Islam ialah berteraskan al- Quran dan Sunah, tetapi perkara fundamental itu tiada dinegara ini. Ia tidak termaktub samaada dalam perlembagaan, atau dilaksanakan secara praktikal.

Jika pun tidak tertulis dalam perlembagaan bahawa pentadbiran dan undang- undang negara ini berteraskan dua sumber utama Islam itu, ia hendaklah menjadi asas dalam amalannya. Walaupun didalam Perlembagaan Persekutuan termaktub bahawa Islam adalah agama rasmi dan kebebasan menganuti serta mengamalkan agama dijamin, tetapi dalam hal berkaitan agama Islam, ia tidak sebebas itu.

Takrif Islam sebagai agama rasmi dalam Perlembagaan Malaysia bersifat ceremonial sahaja, dan tidak membawa maksud Islam diamalkan dalam semua perkara, terutama undang- undang. Kita sudah merdeka lebih 40 tahun dan percubaan agar Akta Kesalahan Jenayah Syariah dipinda dengan memasukkan kesalahan- kesalahan yang jelas termaktub didalam Al- Quran dan Sunah, gagal.

Malah dari segi praktikal juga, jaminan terhadap hal- hal berkaitan kebebasan mengamalkan agama tidak berlaku secara menyeluruh. Perkembangan terakhir menunjukan berlaku kekangan- kekangan, contohnya isu sekolah agama rakyat, meroboh Surau Jubli Perak di Bangi, Selangor, dan hak wanita Islam memakai pakaian menutup aurat dalam sestengah jabatan kerajaan dan sebagainya.

Saya mengakui terdapat banyak perkara yang boleh diijtihadkan, termasuk konsep Negara Islam dan undang- undang Islam, tetapi asas ijtihad tidak boleh lari daripada al- Quran dan Sunah. Contohnya Rasulullah s.a.w. tidak meninggalkan satu kaedah yang statik untuk berperang, begitu juga dengan pembentukan sebuah negara, tetapi ia tetap berasaskan al- Quran dan Sunah.

Dari segi infrastruktur, Malaysia patut dipuji sebagai sebuah negara yang mengamalkan Islam bersifat syiar. Tetapi Negara Islam bukan hanya berteraskan kepada syiar, ia mesti juga berteraskan syariah. Sekarang jika pun ada beberapa enakmen jenayah dan pentadbiran undang- undang syariah dinegeri- negeri ia masih tidak menepati takrifan syariah yang bermaksud keseluruhan sistem berteraskan al- Quran dan sunah. Jadi kita boleh berbangga bahawa Malaysia adalah sebuah negara uamat Islam yang maju, tetapi bukan sebagai sebuah Negara Islam.

Saya berpegang kepada apa yang disebut didalam Al- Quran dalam surah al- Baqarah: 208:


يأيها الذين ءامنواادخلوا فى السلم كآفة ولاتتبعوا خطوت الشيطن انه لكم عدو مبين


Maksudnya: “ Hai orang- orang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah- langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."


Inilah asas bagi individu, institusi dan negara Islam. Pengambilan Islam secara keseluruhan ini belum lagi berlaku dalam konteks kita sebagai negara. Jika bentuk Negara Malaysia dikatakan Negara Islam, maka saya paling malu mengakuinya. Bagaimana kita mendakwa Malaysia sebuah Negara Islam sedangkan kita mempunyai kasino terbesar di Asia, kilang arak yang besar, berlaku penyelewengan kuasa yang hebat, penahanan orang tanpa perbicaraan dan sebagainya yang bercanggah dengan ajaran Islam.

Selain itu, terdapat juga penolakan terhadap konsep pentarafan ilmu yang datangnya daripada bekas PM kita. Memang pada dasarnya beliau tidaklah menolak kepentingan Ilmu Fardhu Ain sebagaimana dinyatakannya itu. Tetapi ilmu yang dikatakan penting itu sekadar melepas batuk ditangga sahaja, dan kemudiannya terus ditekankan keutamaan ilmu- ilmu sekular. Dan dalam perkara ini, beliau ternyata agak berlebihan dalam tekanannya itu, sehingga akhirnya kita merasakan yang Ilmu Fardhu Ain itu sudah tidak penting lagi, atau sekurang- kurangnya sudah menjadi setaraf. Misalnya beliau sampai mendakwa bahawa tidak ada kelebihannya al- Ghazali dengan Ibn Sina, meskipun yang pertama alim dalam ilmu agama dan yang kedua alim dalam ilmu sekular. Bahkan adakalanya beliau semacam menyindir pula konsep hierarki ilmu tersebut, dengan katanya:


“Sementara Islam menyuruh kita menuntut ilmu, ada yang membahagikan ilmu itu kepada yang sekular dan yang tidak, dan dengan itu menjadikan sebahagian besar dari pengetahuan manusia itu tidak dapat dikuasai oleh umat Islam.”

Kita boleh membentuk apa juga bentuk Negara Islam, tetapi intipatinya mestilah Al- Quran dan Sunah menjadi teras dalam perjalanan pentadbiran dan undang- undang negara.” Misalnya Malaysia dikatakan sebuah Negara Islam tanpa asas pelaksanaan al- Quran dan Sunah. Dalam soal undang- undang contohnya, terdapat banyak undang- undang Malaysia yang bertentangan dengan undang- undang Islam contohnya, qisas dan takzir dalam kes bunuh.

Sungguhpun didalam undang- undang Negara sekarang seseorang yang didapati bersalah membunuh boleh dijatuhi hukuman bunuh (yang menepati hukum bunuh didalam Islam), tetapi hak untuk membalas bunuh perlu diperincikan lagi agar menepati hukum Islam. Undang- undang substantif dan prosedur Islam perlu dilaksanakan secara bersama dan menyeluruh. Tetapi dinegara ini, ia tidak dirujuk, malah undang- undang Islam seperti undang- undang jenayah sering digambarkan negatif. Seperti yang kita sedia maklum juga, Perlembagaan Malaysia yang merupakan undang- undang tertinggi negara ini, bersumberkan undang- undang British, bukan ilmu perundangan Islam.

Sebagai contoh, takrifan Islam dalam Perkara 3 Perlembagaan adalah berkaitan adat istiadat rasmi. Ia tidak memasukkan sumber perlembagaan sebagai merujuk kepada al- Quran dan as- sunah sebagai rujukan dan sumber ijmak dan ijtihad para ulama’. Ini bermaksud secara jelas peruntukan Islam sebgai agama rasmi itu tidak bermaksud Islam sebagai rujukan terhadap persoalan kenegaraan Malaysia. Artikel 121(a) pula dalah peruntukan bagi mengelakkan campur tangan Mahkamah Sivil yang mempunyai bidang kuasa lebih tinggi berbanding Mahkamah Syariah. Kedudukan Institusi perundangan Islam diletak sebagai tertinggi dan mengatasi Mahkamah Sivil disebabkan bidang kuasa perundangan Islam tidak diperluaskan oleh badan eksekutif. Bidang kuasa Mahkamah Syariah juga adalah terhad kepada hal ehwal pentadbiran orang Islam dan kekeluargaan Islam. Malah tidak ada peruntukan undang- undang yang jelas membela akidah Islamiah dan mencegah mereka daripada berlaku murtad. Hukuman bagi kesalahan- kesalahan berkhalwat, bersekedudukan, minum arak dan mencuri juga tidak menepati panduan al- Quran dan as- sunah.

Peristiwa hijrah Nabi s.a.w. adalah salah satu nas yang kukuh. Saya melihat penghijrahan Nabi s.a.w. dari Mekah ke Madinah adalah asas pembentukan Negara Islam. Sekian lama baginda di Mekah, tidak timbul masalah pembentukan Negara, kemudian baginda diarahkan untuk berhijrah ke Madinah. Jadi peristiwa hijrah ini adalah satu nas yang mewajibkan umat Islam membentuk sebuah Negara Islam, sebab jika Islam hanya satu agama yang mementingkan ibadah semata- mata, umat Islam tidak perlu berhijrah kerana ibadah di Masjidilharam berlipat ganda pahalanya. Hijrah ke Madinah adalah tapak, satu nas daripada sunah Rasulullah s.a.w. bahawa Islam adalah kuasa yang memerintah, bukan diperintah.

Kita pasti inginkan sebuah Negara Islam moden, yang berteraskan al- Quran dan sunah yang mampu bersaing di dunia dari segi ekonomi, teknologi, ilmu dan sebagainya.
KESIMPULAN


Saya tidak nafikan Malaysia sebuah Negara yang hebat dalam menegakkan syiar Islam, seperti juga dinegara- Negara Arab. Tetapi, akan nampak lebih ‘cantik’ lagi sekiranya Syariat Islam juga didukung dan diletakkan ditempat yang sewajarnya. Kita tidak perlu menunggu sehingga orang ramai faham undang- undnga Islam untuk melaksanakannya, kerana majoriti rakyat sekarang pun tidak faham undang- undang sivil yang diamalkan. Malah undang- undang Islam pernah pun diamalkan di Tanah Melayu dahulu, di Perak, Pahang, dan Melaka sebelum digantikan dengan undang- undang Inggeris. Maka kita sepatutnya berusaha untuk mengamalkan semula undang- undang Islam.

0 comments: